Privacy statement

Privacy statement Community Network

Community Network Groningen, gevestigd aan Leonard Springerlaan 19, 9727 KD Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.communitynetwork.nl
info@communitynetwork.nl
Leonard Springerlaan 19
9727 KD Groningen
+31 (0)50 527 98 83

Verantwoordelijke / Verwerkingsverantwoordelijke (art 1, sub d Wbp / art 4, lid 7 AVG)
De (verwerkings)verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Community Network Groningen heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. U kunt Community Network Groningen bij klachten of vragen benaderen. Indien nodig zal Community Network Groningen FG informeren en betrekken.

Persoonsgegevens die wij verwerken (art 1, sub a Wbp / art 4, lid 1 AVG)
Community Network Groningen levert uitsluitend diensten aan de zakelijke markt en registreert ten behoeve daarvan uitsluitend de volgende gegevens;

 • Organisatie naam;
 • Organisatie hoofd adres;
 • Kamer van Koophandel nummer van de Organisatie
 • BTW nummer van de Organisatie
 • Adreslocatie(s) van de Organisatie waar diensten geleverd moeten worden
 • Contactpersonen, werkzaam voor de Organisatie, met hun;
 1. Voor en Achternaam
 2. Geslacht
 3. Functie
 4. Zakelijke E-mailadressen,
 5. Zakelijke telefoonnummers

Bijzonderheden
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, ook niet of bezoekers jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@communitynetwork.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken
Community Network Groningen verwerkt de gegevens voor de volgende doelen:

 • Levering van contractueel overeengekomen diensten
 • Facturatie van geleverde diensten
 • Klant communicatie over te leveren of geleverde diensten
 • Administratie en Facturatie van, bij derden, afgenomen diensten

Geautomatiseerde besluitvorming;
Community Network Groningen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Community Network Groningen) tussen zit. Community Network Groningen gebruikt daarvoor geen computerprogramma's of –systemen.

Hoe lang we geregistreerde gegevens bewaren;
Geregistreerde gegevens blijven bewaard tot 2 jaar na beëindiging van een leveringsovereenkomst – tenzij een wettelijke plicht of een verzoek van een daartoe bevoegde instantie hem dat belet-.

Delen van persoonsgegevens met derden;
Community Network Groningen deelt geen geregistreerde gegevens met derden, behalve wanneer deze noodzakelijk zijn voor haar onderaannemers om diensten van Community Network Groningen te kunnen realiseren. De gegevens die dan gedeeld worden zijn;

 • Organisatie naam;
 • Adreslocatie(s) van de Organisatie waar diensten geleverd moeten worden
 • Contactpersoon, werkzaam voor de Organisatie, met hun;
 1. Functie
 2. Zakelijke telefoonnummer

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;
Community Network Groningen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Community Network Groningen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@communitynetwork.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Community Network Groningen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

U heeft als individueel persoon geen recht om, bij Community Network Groningen geregistreerde organisatiegegevens op te vragen, te laten muteren of te laten verwijderen. Dit recht is uitsluitend voorbehouden aan de wettelijk vertegenwoordiger van de organisatie waarmee Community Network Groningen een leveringsovereenkomst heeft.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Community Network Groningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@communitynetwork.nl over;

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Zakelijke Telefoonnummer(s)
- Zakelijke Email adres(en)
- Zakelijke Locatiegegevens
- Het afhandelen van betaling(en) van uw organisatie
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Community Network Groningen verwerkt ook gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Community Network Groningen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 

Soort Gegevens   Bewaartermijn  Reden
Organisatienaam Contractduur en nadien zolang noodzakelijk Noodzakelijk t.b.v. dienstverlening
Organisatie hoofd adres Contractduur en nadien zolang noodzakelijk Noodzakelijk t.b.v. dienstverlening
KvK nummer van de Organisatie Contractduur en nadien zolang noodzakelijk Noodzakelijk t.b.v. dienstverlening
BTW nummer van de Organisatie Contractduur en nadien zolang noodzakelijk Noodzakelijk t.b.v. dienstverlening
Contactpersoonsgegevens Contractduur en nadien zolang noodzakelijk Noodzakelijk t.b.v. dienstverlening
Contactadres Contractduur Noodzakelijk t.b.v. dienstverlening
Levering Adres Contractduur Noodzakelijk t.b.v. dienstverlening

Community Network Groningen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Community Network Groningen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.